Walcz o swoje prawa po wypadku. Jak otrzymać rekompensatę, odszkodowanie, rentę?
W razie wypadku, kolizji lub nawet drobnej stłuczki każdemu poszkodowanemu należy się odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC sprawcy wypadku.
Fot. 123RF

Walcz o swoje prawa po wypadku. Jak otrzymać rekompensatę, odszkodowanie, rentę?

Każdy poszkodowany w kolizji drogowej powinien walczyć o swoje prawa do odszkodowania. Jak uzyskać rekompensatę za zniszczone przedmioty, odszkodowanie, rentę?

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego: jako pieszy, kierowca lub jego pasażer. W razie wypadku, kolizji lub nawet drobnej stłuczki każdemu poszkodowanemu należy się odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC sprawcy wypadku. Jednak niewiele osób wie o tym i korzysta z przysługujących mu przywilejów.

Rekompensata za zniszczone mienie

Najczęściej zwracamy się do towarzystwa ubezpieczeniowego o zwrot kosztów za naprawę zniszczonego pojazdu. W przypadku gdy uszkodzenie samochodu kwalifikuje się do naprawy, zakład ubezpieczeń ma obowiązek zwrócić nam wszystkie wydatki związane z przywróceniem poprzedniego stanu pojazdu. Kiedy naprawa pojazdu jest nieopłacalna, zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości wartości pojazdu przed wypadkiem, pomniejszonej o jego wartość po wypadku. Poszkodowani zwykle nie wiedzą, że jeśli na skutek wypadku zniszczeniu uległy podręczne rzeczy, ubranie, okulary czy telefon komórkowy, również mogą domagać się rekompensaty za nie.

Kiedy możesz walczyć o zwrot pieniędzy?

Jeśli w czasie wypadku doznaliśmy jakichkolwiek obrażeń fizycznych, możemy ubiegać się o odszkodowanie związane z kosztami leczenia i rehabilitacji (art. 444 par.1 kc). Środki na leczenie można uzyskać zaliczkowo na podstawie zaleceń lekarskich po zakończeniu leczenia lub jego poszczególnych etapów.

Poszkodowany może zażądać zwrotu pieniędzy za:

 • koszty wizyt w placówkach zdrowia (np. szpitalu)
 • zabiegi rehabilitacyjne, opiekę pielęgniarską
 • konsultacje medyczne u specjalistów
 • kupno lekarstw, protez oraz wszelkiego typu sprzętu rehabilitacyjnego
 • koszty dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacje i zabiegi rehabilitacyjne, a także koszty dojazdów osób bliskich w celu odwiedzin chorego.

Przewidziany jest także zwrot kosztów specjalnej diety, jeśli takie jest zalecenie lekarza.

Pamiętajmy, aby dla celów dowodowych zbierać wszelkie rachunki potwierdzające poniesione przez nas wydatki.

Gdy stan zdrowia nie pozwala wrócić do pracy

Jeśli wskutek wypadku utraciliśmy możliwość powrotu do dotychczas wykonywanej pracy, tym bardziej należą nam się pieniądze:

 • możemy wystąpić o odszkodowanie związane z utraconymi dochodami, osiąganymi z umowy o pracę lub umowy zlecenia (art. 361 par. 1 i 2 kc)
 • mamy również prawo do zwrotu kosztów przygotowania się np. do nowego zawodu
 • w razie całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy przysługuje nam renta wyrównawcza (art. 444 par. 2 kc)
 • możemy również otrzymać rentę na tzw. dodatkowe potrzeby. Przysługuje ona wówczas, gdy osoba poszkodowana stale, np. co miesiąc, ponosi wydatki na lekarstwa, leczenie oraz rehabilitację.

Poszkodowany ma również prawo (art. 445 par. 1 kc) żądać tzw. zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne związane z wypadkiem. Czynniki mające wpływ na wysokość takiego zadośćuczynienia to: długotrwałość choroby, uszczerbek na zdrowiu i jego konsekwencje w życiu prywatnym i zawodowym, utrata możliwości pracy. W przypadku ciężkich obrażeń lub zgonu ofiary wypadku jej rodzina powinna od razu złożyć pozew w sądzie z żądaniem zadośćuczynienia.

Jak starać się o wypłatę?

 1. Ustalmy najpierw, kto jest ubezpieczycielem sprawcy wypadku. Informacja taka powinna znajdować się w policyjnym protokole z wypadku.
 2. Potem trzeba zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Możemy zrobić to na formularzu, który otrzymamy w biurze towarzystwa. Formularz składamy osobiście lub wysyłamy listem poleconym. To pierwszy etap.
 3. W trakcie leczenia i rehabilitacji zbierajmy dokumenty potwierdzające poniesione koszty oraz dokumentację medyczną.
 4. Gdy leczenie (lub jego etap) się zakończy, składamy dokumenty w towarzystwie i dołączamy wniosek o wypłatę, zaznaczając, jakiej kwoty się domagamy.
 5. Musimy się jednak spodziewać tego, że zostaniemy wezwani na komisję lekarską powołaną przez towarzystwo. Komisja sprawdzi, czy nasze żądanie jest uzasadnione.

W terminie 30 dni od daty zawiadomienia towarzystwa powinniśmy otrzymać odszkodowanie lub jeśli nie można ustalić sprawcy wypadku, tzw. kwotę bezsporną. Renta powinna być wypłacona 14 dni od złożenia wniosku. Jeśli przez 3 miesiące od złożenia wniosku nie dostaniemy żadnych pieniędzy, a nasza korespondencja z towarzystwem ubezpieczeń nie daje efektów, możemy wystąpić na drogę sądową.

 

Czytaj więcej