Czy szpital może odmówić przyjęcia pacjenta? Sprawdź, co możesz wtedy zrobić
Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta do szpitala, gdy po zbadaniu go i zapoznaniu się z historią leczenia uzna, że jego stan nie wymaga leczenia szpitalnego
Fot. 123rf.com

Czy szpital może odmówić przyjęcia pacjenta? Sprawdź, co możesz wtedy zrobić

O przyjęciu lub odmowie przyjęcia do szpitala decyduje lekarz dyżurujący na izbie przyjęć. Jak wygląda procedura i jakie prawa ma pacjent? Sprawdź, kiedy szpital może odmówić przyjęcia pacjenta i jakie ma wtedy obowiązki. Gdzie możesz się poskarżyć na decyzję szpitala?

Do szpitala możemy trafić na dwa sposoby: ze skierowaniem lub w przypadku nagłego stanu. W obu tych przypadkach teoretycznie szpital ma obowiązek nas przyjąć. Ale nie zawsze.

Kiedy szpital może odmówić przyjęcia pacjenta?

Mimo ważnego skierowania lekarz dyżurujący w szpitalu ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta do szpitala, gdy po zbadaniu go i zapoznaniu się z historią leczenia uzna, że jego stan w danej chwili nie wymaga leczenia szpitalnego. Muszą jednocześnie istnieć okoliczności usprawiedliwiające odmowę (np. brak miejsc na oddziale, przekroczenie limitu przyjęć wyznaczonego przez NFZ). Jeśli nie zgadzamy się z decyzją lekarza, mamy prawo domagać się badania przez drugiego lekarza, by zweryfikował decyzję o nieprzyjęciu na oddział.

W przypadku, gdy szpital, do którego trafia pacjent, nie może zapewnić mu wymaganej pomocy, bo np. nie ma odpowiedniego oddziału, lekarz powinien skierować pacjenta do innej placówki, w której chory uzyska pomoc.

WAŻNE! Szpital nigdy nie może odmówić przyjęcia choremu, który potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń medycznych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, gdy jego stan ulega gwałtownemu pogorszeniu.

Jakie obowiązki ma szpital, gdy odmówi przyjęcia pacjenta?

Jeśli lekarz dyżurny zdecyduje o nieprzyjęciu pacjenta, w zależności od przyczyny odmowy powinien wskazać inną placówkę, w której zostaną mu udzielone świadczenia albo wyznaczyć datę planowego przyjęcia chorego i zamieścić taką informację na skierowaniu. Pacjent trafia na listę oczekujących prowadzoną przez dany szpital.

WAŻNE! Jeżeli pacjent wymaga natychmiastowej pomocy, może zostać odesłany do innego podmiotu (gdzie np. uzyska bardziej specjalistyczną opiekę), ale dopiero po udzieleniu mu niezbędnej pierwszej pomocy medycznej przez personel szpitala, do którego najpierw się zgłosił!

Obowiązkiem lekarza, który nie przyjmie pacjenta zgłaszającego się na izbę przyjęć jest wystawienie dokumentu, który opisuje okoliczności odmowy, czyli karty odmowy przyjęcia do szpitala. Zawiera ona dane lekarza, pacjenta, powód jego zgłoszenia do placówki oraz odmowy przyjęcia, informacje o ew. badaniu, podanym leczeniu i zalecenia. To jakby odpowiednik karty wypisowej ze szpitala. Musi zostać wydana pacjentowi. Wiele szpitali sporządza ją już w wersji elektronicznej (pacjent zobaczy ją na IKP).

Gdzie można się poskarżyć, gdy szpital odmówi przyjęcia pacjenta?

W razie nieuzasadnionej w naszej opinii odmowy przyjęcia do szpitala chory lub osoba przez niego upoważniona może wnieść skargę. Jest kilka możliwości:

  • Kierujemy pismo do dyrektora placówki, która odmówiła przyjęcia. Przełożony powinien zapoznać się z dokumentacją i przeprowadzić wywiad z lekarzem, który nie przyjął pacjenta. Ma prawo zastosować naganę lub inną karę dyscyplinarną.
  • Wnosimy skargę na lekarza do Naczelnej Rady Lekarskiej, która może wszcząć postępowanie wyjaśniające przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
  • Zawiadamiamy o zdarzeniu Rzecznika Praw Pacjenta we wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego albo pisząc skargę na lekarza lub działalność szpitala.

UWAGA! Do skargi dołączamy kartę odmowy przyjęcia, a jeśli to skarga w imieniu innego pacjenta, także jego upoważnienie.

 

 

Czytaj więcej