Brakuje Ci pieniędzy na życie? Zobacz, na jaką pomoc możesz liczyć i gdzie się po nią zgłosić
Gdy brakuje Ci pieniędzy na życie możesz ubiegać się o wsparcie finansowe z urzędu gminy lub mopsu
Fot. 123rf.com

Brakuje Ci pieniędzy na życie? Zobacz, na jaką pomoc możesz liczyć i gdzie się po nią zgłosić

Wsparcie finansowe z urzędu miasta lub gminy i ośrodka pomocy społecznej pomoże związać koniec z końcem przy rosnących obecnie cenach. Jaka pomoc Ci przysługuje, gdy nie masz pieniędzy na życie? Możesz ubiegać się o jedną z kilku form wsparcia finansowego: dodatek mieszkaniowy, dodatek osłonowy, zasiłek stały, zasiłek okresowy lub zasiłek celowy. Komu przysługują i jakie dokumenty trzeba złożyć? Sprawdź kryteria dochodowe i wysokość zasiłków. 

Poprzedni rok nie był łatwy, a ten nie zapowiada się lepiej. W górę idą ceny energii i gazu, co przełoży się na pozostałe. W efekcie domowy budżet jeszcze bardziej się skurczy. Dla wielu z nas oznacza to ograniczenie zakupów do najpotrzebniejszych produktów. A przecież trzeba jeszcze opłacić comiesięczne świadczenia!

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy i jakie dokumenty złożyć?

Przysługuje osobom, które mają tytuł prawny do lokalu – są właścicielami mieszkania, mają spółdzielcze prawo do lokalu lub wynajmują mieszkanie (legalnie).

Kryteria przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego

Co na znaczenie przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego? Pod uwagę brane są dwa kryteria: dochód i wielkość mieszkania. 

1. Dochód

Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza:

 • 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (tj. 1550,24 zł),
 • 40 proc. tego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (2066,99 zł).

2. Wielkość mieszkania

Dostaniesz dodatek, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekroczy określonej dla danej liczby powierzchni (tzw. normatywnej) o więcej niż 30 proc. (lub 50 proc. jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60 proc. całej powierzchni mieszkania). Ta powierzchnia normatywna to:

 • 35 mkw dla jednej osoby,
 • 40 mkw – dla dwóch,
 • 45 mkw – dla trzech,
 • 55 mkw – dla czterech,
 • 65 mkw – dla pięciu,
 • 70 mkw – dla sześciu plus 5 mkw dla każdej kolejnej osoby.

Ważne. Jeśli w rodzinie jest niepełnosprawna osoba poruszająca się na wózku lub mająca orzeczenie, że wymaga oddzielnego pokoju, przysługuje jej dodatkowe 15 mkw.

Jakie dokumenty złożyć, by otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Aby otrzymać dopłatę do czynszu musisz w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania czynszu (druk dostaniesz w gminie),
 • deklarację o wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek,
 • tytuł prawny do lokalu,
 • dokumenty potwierdzające wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu ponoszonych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Jeśli dostaniesz odpowiedź odmowną, możesz się od niej odwołać w ciągu 14 dni do samorządowego kolegium odwoławczego.

Dodatek osłonowy - ile wynosi i komu przysługuje?

Wysokie ceny energii i gazu ma w pewnym stopniu zrekompensować tzw. dodatek osłonowy. Prawo do dodatku mają nie tylko właściciele mieszkań (domów) ale i ich najemcy.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że miesięczny dochód nie przekracza:

 • 1500 zł na osobę w rodzinie,
 • 2100 zł w przypadku osoby samotnej.

Obliczając dochód do dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę wszystkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania i składki na ubezpieczenia społeczne osób, które stale mieszkają razem. Nie uwzględnia się natomiast m.in.:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
 • dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. trzynastej emerytury).

Dodatek wynosi na rok:

 • 400 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 600 zł – gdy w domu jest od dwóch lub trzech osób
 • 850 zł – przy czterech, pięciu domownikach,
 • 1150 zł – gdy jest co najmniej sześć osób w rodzinie.

Ważne! Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej miesięcznego dochodu przekracza te kwoty. Otrzyma wówczas różnicę między kwotą dodatku, a kwotą, o którą został przekroczony miesięczny dochód. Minimalna wysokość dodatku, jaki może zostać wypłacony w takiej sytuacji, to 20 zł.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składasz w gminie, na terenie której mieszkasz. Możesz to zrobić osobiście lub drogą elektroniczną (w tym przypadku wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany).

W niektórych gminach wnioski przyjmują ośrodki pomocy społecznej.

Jeśli ogrzewasz dom węglem, otrzymasz wyższy dodatek. Rocznie wyniesie on:

 • 500 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
 • 750 zł, gdy w rodzinie są dwie, trzy osoby;
 • 1062,50 zł – przy czterech, pięciu;
 • 1437,50 zł – przy sześciu osobach.

Ale jest jeden warunek. Twoje źródło ciepła (kocioł na paliwo stałe, kominek, ogrzewacz powietrza, koza, piec węglowy, itd.) musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne! 31 października 2022 r. to ostateczny termin na złożenie wniosku o dodatek osłonowy.

Kto może dostać zasiłek stały?

W ośrodku pomocy społecznej możesz też ubiegać się o wsparcie finansowe. Zasiłek stały możesz otrzymać, jeśli jesteś niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy. Tę niepełnosprawność musisz jednak udokumentować, np. decyzją zaliczenia do I lub II grupy inwalidów czy orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Warunek: dochód nie przekracza kryterium ustawowego: 600 zł na osobę w rodzinie albo 776 zł – dla osoby samotnej.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł. Świadczenie zostanie ci przyznane w wysokości różnicy między obowiązującym kryterium dochodowym a twoim dochodem. Nie może być niższe niż 30 zł miesięcznie.

Ważne! Zasiłek stały nie przysługuje, jeśli otrzymujesz rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Czym jest zasiłek okresowy i komu przysługuje?

Masz prawo się o niego ubiegać, gdy nie jesteś w stanie zaspokoić swoich potrzeb ze względu na m.in.: długotrwałą chorobę, brak pracy czy niepełnosprawność. Kryterium dochodowe ustalające prawo do zasiłku okresowego jest takie samo, jak w przypadku zasiłku stałego - 600 zł na osobę w rodzinie albo 776 zł dla osoby samotnej.

Wysokość zasiłku okresowego jest obliczana indywidualnie. Nie może być jednak wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ani nie niższa niż 20 zł.

Na co można przyznać zasiłek celowy?

Jak sama nazwa wskazuje, świadczenie jest przyznawane na określony cel, co oznacza, że otrzymane pieniądze możesz wydać tylko na to. Najczęściej jest to:

 • zakup żywności, opału, odzieży,
 • leczenie i zakup leków,
 • zakup przedmiotów użytku domowego

Uwaga! Zbieraj rachunki, bo musisz precyzyjnie rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy.

Kryterium dochodowe w przypadku zasiłku celowego, to - podobnie jak w poprzednich -  600 zł na osobę w rodzinie albo 776 zł dla osoby samotnej. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczenie może być przyznane osobie (rodzinie), której dochód przekracza ustawowe kryterium, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości zasiłku. Przepisy nie precyzują wysokości zasiłku celowego.

O zakresie pomocy każdorazowo decyduje ośrodek.

 

 

Czytaj więcej