Odszkodowanie po wypadku. Jak je uzyskać i co Ci przysługuje?
Po wypadku możemy domagać się nie tylko odszkodowania, ale też zadośćuczynienia.
Fot. 123RF

Odszkodowanie po wypadku. Jak je uzyskać i co Ci przysługuje?

Potrącił cię samochód lub rowerzysta? Upadłaś na uszkodzonym chodniku. Możesz ubiegać się o odszkodowanie. Nawet, gdy od tego zdarzenia minęło dużo czasu, możesz odszkodowanie odzyskać. Oprócz niego przysługiwać może Ci także zadośćuczynienie i renta. Zobacz, jak je uzyskać.

Często zaraz po wypadku nie mamy zdrowia ani sił, by starać się o odszkodowanie. Zajmujemy się wtedy ratowaniem siebie. Nawet, jeżeli zgłosimy szkodę, wiele z nas nie wie, czego ma się domagać. Tymczasem kwota wypłacona przez ubezpieczyciela to tylko część tego, co nam się należy. Bo oprócz odszkodowania przysługuje nam też zadośćuczynienie. Sprawdź, kiedy i jak walczyć o swoje prawa - odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Jakie świadczenie powypadkowe można uzyskać?

Po wypadku możesz się starać o:

  • Odszkodowanie

To kwota, która ma pokryć straty poniesione w związku z utratą zdrowia. Może obejmować koszty leczenia i rehabilitacji, zakupu wózka inwalidzkiego, a także pokrywać wartość uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wypadku mienia. W ramach odszkodowania możesz ponadto domagać się zwrotu utraconych zarobków, które uzyskałabyś, gdyby nie doszło do wypadku.

  • Zadośćuczynienie

To rekompensata za cierpienia i ból oraz rozstrój zdrowia, których doznałaś. Wysokość świadczenia zawsze jest ustalana indywidualnie.

  • Rentę

Możesz się jej domagać nie tylko w sytuacji, gdy na skutek wypadku utraciłaś częściowo lub całkowicie zdolność do pracy, ale także wówczas, jeżeli w jego następstwie zwiększyły się twoje potrzeby finansowe z uwagi na konieczność opłacenia leczenia, rehabilitacji czy specjalnej diety (np. potrzebujesz specjalistycznej żywności)

Do ilu lat po wypadku można się starać o odszkodowanie?

Możesz ubiegać się o odszkodowanie pod warunkiem, że nie uległo przedawnieniu. Na dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia masz:

  • 3 lata od dnia, w którym dowiedziałaś się o szkodzie i kto był jej sprawcą (maksymalnie 10 lat od zdarzenia);
  • 20 lat, gdy wypadek był przestępstwem (sprawca został uznany przez sąd za winnego wypadku, a twój rozstrój zdrowia trwał powyżej 7 dni).

Termin biegnie od dnia popełnienia przestępstwa. W tym przypadku nie ma znaczenia, kiedy dowiedziałaś się, kto był sprawcą. Jeśli poszkodowanym jest małoletni, przedawnienie roszczeń nastąpi dopiero po 2 latach od uzyskania przez niego pełnoletniości.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Wystąp do ubezpieczyciela

Podstawą wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia jest polisa OC sprawcy. Swoje żądanie powinnaś skierować do ubezpieczyciela, który ją wystawił. Aby wystąpić o odszkodowanie, powinnaś zrobić następujące czynności.

Ustal osobę odpowiedzialną

Nie ma problemu, gdy sprawca wypadku przyznał się do winy lub policja ustaliła jego dane. Ale gdy np. przewróciłaś się na nierównym chodniku, to ty będziesz musiała ustalić do kogo ten chodnik należy.

Zgromadź dowody

Chodzi o dokumentację lekarską, wyniki badań, zwolnienia, rachunki za leki, prywatne wizyty. Przyda się też np. notatka służbowa sporządzona przez policjanta czy strażnika miejskiego na miejscu zdarzenia oraz zeznania świadków.

Wypłata odszkodowania

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeśli np. nie udało się wyjaśnić pewnych okoliczności wypadku. Jeśli nie zgadzasz się z jego decyzją, możesz się od niej odwołać. Ubezpieczyciel powinien w ciągu 30–60 dni ustosunkować się do twojego pisma. Jeśli tego nie zrobi, przyjmuje się, że uznał odwołanie za uzasadnione.

Odszkodowanie: czy zgodzić się na ugodę z ubezpieczycielem?

Towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować ci ugodę. Nie podpisuj jej pochopnie. Kwota ugody jest zwykle znacząco niższa od odszkodowania, jakiego się domagasz. I, co ważniejsze, ugoda zamyka drogę do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w przyszłości.

Gdy ubezpieczyciel podtrzyma swoje stanowisko, możesz złożyć do Rzecznika Finansowego prośbę o interwencję, lub wystąpić do niego z wnioskiem o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu. W razie wątpliwości możesz zasięgnąć porady eksperta z Biura Rzecznika; telefonicznie, dzwoniąc na: 22 333 73 28 (w godz. 8:00–18:00) lub drogą e-mailową, pisząc na adres: [email protected] bądź przez formularz kontaktowy.

Walka w sądzie o odszkodowanie – jak napisać pozew?

Jeśli twoje starania się nie powiodły, pozostaje złożenie pozwu. Pismo skieruj do sądu rejonowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Jeśli kwota, której się domagasz, przekracza 75 000 zł, pozew trzeba złożyć w sądzie okręgowym.

W piśmie podaj:

  • dane powoda, czyli twoje –imię, nazwisko, adres, nr PESEL,
  • dane pozwanego – nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • wysokość kwoty, jakiej żądasz.

Pozew musisz uzasadnić. Dołącz dowody: rachunki, opinie specjalistów, itp. Dokument złóż w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, jeden dla ubezpieczyciela. Opłata za pozew wynosi 5 proc. kwoty, jakiej się domagasz. Jeśli nie masz pieniędzy, możesz wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Dochodzenie takich roszczeń jest trudne, dlatego zastanów się, czy nie powierzyć sprawy wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Gdy osoba poszkodowana w wypadku nie żyje, roszczeń należnych z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy mogą dochodzić także jej najbliżsi. Chodzi tu głównie o małżonka, dzieci (również przysposobione), rodziców i rodzeństwo ofiary, ale nie tylko. Odszkodowania może też żądać partner życiowy zmarłego, czy dziadek – jeżeli łączyły go silne więzi rodzinne z dzieckiem, które zginęło.

Zgodnie z art. 446 kodeksu cywilnego, jeżeli osoba poszkodowana zmarła wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Dodatkowo osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty, obliczonej stosownie do swoich potrzeb oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas potencjalnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą też żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

 

Czytaj więcej