Czym jest ugoda, kiedy ją zawrzeć i jakie ma skutki? Sprawdź, czym się różni ugoda sądowa od przedsądowej
Ugoda jest umową, którą zawierają strony sporu prawnego, składając oświadczenia woli
Fot. 123rf.com

Czym jest ugoda, kiedy ją zawrzeć i jakie ma skutki? Sprawdź, czym się różni ugoda sądowa od przedsądowej

Ugoda pozwala rozwiązać różne spory bez batalii sądowej, która jest długa, kosztowna i męcząca. Czym się różni ugoda sądowa od przedsądowej oraz jakie mają skutki? W jakiej sprawie można zawrzeć ugodę, a w jakiej nie? Sprawdź, co powinna zawierać ugoda. 

Ugoda to sposób, by rozwiązać spory w rozmaitych sprawach. Znacznie lepszy i tańszy niż kosztowna, długa batalia w sądzie. Jeśli ugoda zostanie zawarta przed sądem lub mediatorem, nim rozpoczęło się postępowanie, opłaty sądowe zostaną zwrócone w całości. Jeśli sprawa była już w toku, w zależności od zaawansowania zwraca się 3/4 lub połowę.

Czym jest ugoda?

Ugoda jest umową, którą zawierają strony sporu prawnego, składając oświadczenia woli. Najważniejszą zasadą jest to, że każda ze stron czyni jakieś ustępstwa względem drugiej. Przepisy dotyczące zawarcia ugody i jej istotę reguluje art. 917 Kc.

Na czym polega ugoda sądowa i jakie ma skutki?

Ugoda sądowa może być zawarta między powodem a pozwanym, jeśli sprawa już się toczy w sądzie. Warto wiedzieć, że sąd na każdym etapie postępowania ma obowiązek proponować stronom mediacje, które doprowadzą do zawarcia ugody.

Jeśli tak się stanie, sąd sprawdzi, czy ugoda jest zgodna z prawem, nie dąży do obejścia przepisów i nie przeczy zasadom współżycia społecznego. Wówczas kończy się spór sądowy: podpisanie ugody ma taki sam skutek, jak wycofanie pozwu lub złożenie wniosku o umorzenie postępowania. Należy pamiętać, że nie stanie się to automatycznie: powód musi wycofać pozew lub wystąpić o umorzenie sprawy. Sąd wyda wtedy prawomocny wyrok. 

Na czym polega ugoda pozasądowa i jakie ma skutki?

Do ugody pozasądowej dochodzi, gdy stronom uda się porozumieć niezależnie od sądu (jeszcze przed wniesieniem pozwu lub już po, zanim proces się rozpocznie albo nawet już w trakcie procesu).

Warto wystąpić do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody (dołączając jej treść). Zyskamy pewność, że jej postanowienia będą respektowane – sama ugoda pozasądowa nie jest bowiem tytułem egzekucyjnym, np. w sprawach o spłatę długu, alimentów. 

WAŻNE! W ugodach dotyczących własności nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego!

Co powinna zawierać ugoda?

Dane stron, datę i miejsce jej podpisania, ew. oznaczenie organu administracji publicznej, przed którym ugoda została zawarta (np. nazwa sądu) oraz podpisy stron. Najważniejszą częścią jest treść porozumienia (np. szczegóły rozłożenia spłaty długu na raty, podziału składników majątku)

W jakich sprawach można zawrzeć ugodę, a w jakich nie?

Najczęściej zawiera się ugody w sprawach: o odszkodowanie, o zapłatę (np. spłatę prywatnej pożyczki, czy zapłatę za usługę), podział spadku czy majątku, alimenty, kontakty rodziców lub dziadków z dziećmi, wnukami.

Nie ma możliwości drogą ugody „załatwić” sprawy w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ugody nie da się też zawrzeć w sprawach o rozwód, separację, a także pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

 

 

Czytaj więcej