Planujesz remont? Zobacz, jak spisać umowę z fachowcami i dlaczego jest to takie ważne
Fot. 123RF

Planujesz remont? Zobacz, jak spisać umowę z fachowcami i dlaczego jest to takie ważne

Umowa ustna jest ważna, ale to ta spisana umowa z wykonawcą remontu staje się w razie potrzeby twardym dowodem. Poza tym precyzyjniej określa prawa i obowiązki obu stron. Co powinna zawierać umowa o prace remontowe w lokalu i jak reklamować źle wykonaną usługę? 

Umowa o prace remontowe w lokalu

Z powodu koronawirusa wiele osób i firm musiało odłożyć plany remontowe na później. A odwołanie zleceń sprawiło, że tym trudniej umówić się na interesujący nas termin z dobrą ekipą. Bez względu na to jednak, czy trafimy wreszcie na fachowca wyszukanego w internecie czy takiego z polecenia, pamiętajmy, by właściwie zabezpieczyć nasze interesy – i co za tym idzie, wcale niemałe pieniądze, które przyjdzie nam zainwestować w remont. Pozwala na to tylko pisemna umowa, której postanowień, w razie problemów, będziemy mogły dochodzić na drodze sądowej.

Dlaczego warto spisać umowę z wykonawcą?

 • Umowę o remont można zawrzeć w dowolnej formie, nawet ustnej. Ale, jeśli nie masz świadków, trudniej przyjdzie ci udowodnić swoje racje, gdyby sprawa trafiła do sądu. Właśnie dlatego lepiej umowę z wykonawcą sporządzić na piśmie. Oto, co powinno się w nim znaleźć.
 • Zgodnie z przepisami prawa, wszystkie umowy, których wartość przekracza 2 tysiące, powinny być sporządzone na piśmie.
 • Umowa z wykonawcą powinna być dość szczegółowa. Ponieważ jednak w trakcie prac remontowych mogą pojawiać się dodatkowe kwestie, lepiej zapisać w niej najważniejsze ustalenia i dodać klauzulę, że dodatkowe będą wyjaśniane w toku prac.

Umowa z wykonawcą remontu – jakie dane powinna zawierać?

W umowie z wykonawcą muszą się znaleźć:

 • dane obu stron zawierających umowę: nazwiska, nazwy, adresy zamieszkania lub siedziby, numery dowodów, oraz numer ewidencyjny KRS firmy;
 • zakres robót – łącznie z tym, kto ma posprzątać po remoncie;
 • zaopatrzenie w materiały budowlane – lepiej, by kupował je wykonawca, a tobie tylko przedstawiał rachunki;
 • termin wykonania usługi – ustalcie go wspólnie; jeśli wyznaczysz konkretny dzień, może się okazać, że wykonawca zrobi coś byle jak, aby tylko się nie spóźnić;
 • wysokość wynagrodzenia (w kwocie brutto i netto) za wykonanie usługi, a także sposób i termin jego płatności. Wynagrodzenie może być ustalone kosztorysowo (na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów) lub ryczałtowo – za całość prac. Płatność można podzielić na części. W takiej sytuacji warto zaznaczyć, że będą one uiszczane dopiero po odbiorze kolejnych etapów prac i gdy nie będzie do nich zastrzeżeń;
 • ewentualne kary umowne za niedotrzymanie terminów umownych bądź porzucenie prac przed ich zakończeniem.

Uwaga! Zapytaj wykonawcę, czy daje gwarancję na swoje usługi i jak długą. Jeśli tak – informacja o tym także powinna się znaleźć w umowie.

Ponadto, nawet bez gwarancji, przysługuje ci, zgodnie z przepisami, prawo do rękojmi.

Umowa z wykonawcą – zaliczka czy zadatek

Na co dzień używamy tych pojęć zamiennie. Mówimy zadatek, myśląc o zaliczce i odwrotnie. Tymczasem mają one różne znaczenia i rodzą inne skutki w razie odstąpienia od umowy.

Gdy umowa jest wykonana prawidłowo i terminowo, różnica między zaliczką a zadatkiem praktycznie nie istnieje, bo zostaną one w zaliczone na poczet zawartej w umowie całkowitej wartości transakcji. Problem pojawia się w razie niewykonania usługi.

Warto wiedzieć! Zaliczka ani zadatek nie są obowiązujące. To, czy będą ustalone, zależy od tego, co obie strony uzgodniły między sobą.

 • Zadatek podlega przepisom zawartym w Kodeksie cywilnym (art. 394).

  Jeśli go dałaś, to w razie niedotrzymania umowy przez wykonawcę, możesz żądać sumy dwukrotnie wyższej. Natomiast, gdy to ty rezygnujesz z usług fachowca, on ma prawo zadatek zachować. Można więc powiedzieć, że zadatek, chroniąc obie strony umowy, ma na celu zabezpieczenie jej realizacji.

  Ważne. Aby zatrzymać zadatek, bądź żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości, należy wcześniej złożyć drugiej stronie oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uzasadnieniem przyczyny (najlepiej na piśmie i wysyłając np. listem poleconym).

 • Zaliczka nie jest uregulowana prawnie.

  To kwota wypłacana jeszcze przed zrealizowaniem umowy, na poczet przyszłego wynagrodzenia za jej wykonanie. Niezależnie od tego, która ze stron wycofuje się z umowy, wykonawca, któremu wypłaciłaś zaliczkę, obowiązany jest ci ją zwrócić (art. 410 § 2 Kc).

Ważne. Zawsze żądaj potwierdzenia odbioru pieniędzy!

Umowa o prace remontowe a reklamacja

Może się zdarzyć, że fachowiec nie wykona pracy tak, jak miał to zrobić. Sama nie poprawiaj wad – reklamuj je!

 • Umowa o prace remontowe w lokalu jest umową cywilnoprawną i mają do niej zastosowanie przepisy o umowie o dzieło (nawet, jeśli nosi ona nazwę umowy o roboty budowlane). A to oznacza, że chroni cię rękojmia za wady fizyczne dzieła.
 • Jeżeli okaże się, że dzieło ma wadę (np. glazura jest położona niedbale), możesz żądać jej zlikwidowania. Należy wyznaczyć wykonawcy termin do usunięcia wady i zastrzec, że w razie jego niedotrzymania odstąpisz od umowy.
 • Wykonawca może odmówić poprawienia wady, gdyby wymagała nadmiernych kosztów, np. znacznie przekraczających wysokość jego wynagrodzenia. Jeśli tak się stanie, pozostaje ci:

  – żądać od wykonawcy obniżenia ceny, jeżeli wada jest nieistotna, ale nie da się usunąć bądź wykonawca nie zdoła tego zrobić w wyznaczonym terminie;
  – odstąpić od umowy, gdy wada jest istotna i okaże się, że nie da się jej usunąć, albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła tego zrobić w czasie odpowiednim.

Odstąpienie od umowy o remont

Odstąpienie od umowy oznacza, że strony powinny rozliczyć wzajemne świadczenia.

 • Możesz odstąpić od umowy już wtedy, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy tak bardzo, iż jest oczywiste, że nie zdoła wykonać jej w umówionym terminie.
 • Jeżeli – mimo wezwania do poprawienia źle wykonanej usługi – wykonawca tego nie zrobi, możesz wystąpić przeciwko niemu na drogę sadową.
 • Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła.

Sprawdź uprawnienia wykonawcy

Niektóre prace (np. podłączenie kuchenki gazowej) powinny być wykonywane tylko przez osoby mające do tego specjalne uprawnienia. Jeśli zlecisz instalację komuś, kto ich nie posiada, stracisz gwarancję na to urządzenie. Jej warunkiem jest bowiem montaż przez wykwalifikowanego technika i potwierdzenie tego protokołem na druku dostarczanym przez producenta np. kuchenki lub pieca.

Aby sprawdzić czy wykonawca ma określone uprawnienia (gazowe, elektryczne, hydrauliczne), możesz poprosić go o zaświadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

 

Czytaj więcej